Zaujalo nás

TEMNÉ TAJEMSTVÍ: ŽIVOT ŽEN V HARÉMU OSMANSKÉHO SULTÁNA

Historie je úchvatná a často si ji idealizujeme. Když se ale podíváme o pár století zpět, všude bylo samé násilí, smrt a otročina. Hlavně v Osmanské říši. Ženy v ní měly bezvýznamné postavení a jen vybrané z nich se dostaly do harému sultána. Jaký měly ženy život a mohly se svobodně rozhodovat? Nahlédněte s námi za dveře harému!

harém v osmanské říši

Vězeňkyně v ráji rozkoše

V sultánově harému žily nejkrásnější ženy říše, od dětství učené, jak uspokojit muže. V říši nebyla nouze o zhýralost a zvrácenost. Ženy se stávaly vězeňkyněmi ve zlaté kleci a strávily v harému leckdy celý život. Harém byl naprosto odlišný od světa, ve kterém žili chudí lidé.

Ženy většinou nemohly opustit harém, protože patřily sultánovi. Staly se jeho majetkem a mohly se vídat pouze se sultánem a členy dvora. Dokonce i dvořané museli splňovat určité podmínky pro vstup do harému. V harému vládli tvrdou rukou eunuchové, kteří v něm měli velký vliv. Hájili si své postavení a každému svrchovaně připomínali, že jsou strážci harému.

Harém jako únik od problémů

I když byla Osmanská říše barbarskou říší, s ženami v harému se zacházelo jako s poddanými. Krásné ženy se mohly procházet v zahradách a užívaly si v harému klid, luxus a chutné jídlo. Mohly se pohybovat po celém paláci o 400 místnostech, ale musely dělat společnost mužům.

Harém nebyl jen útočištěm pro kurtizány. Žilo v něm také sultánovo příbuzenstvo a služebnictvo. Kupříkladu potomci sultána pobývali v harému do svých dvanácti let.

žena v harému

Politika v domě krásy

Každá žena patřila v harému do některé z tříd a měla určité postavení. V paláci byste narazili na:

  • komorné, které pomáhaly ostatním ženám,
  • kurtizány, které se věnovaly potěšení mužů,
  • ženy, které večer prodávaly jídlo sultánovi,
  • služky, které sloužily „na jednu noc“, ale mohly postoupit v hierarchii výš.

Královna žen v harému

Nejvýše postavenou ženou harému byla sultánova matka, která spravovala záležitosti v harému. Nikdo nemohl zpochybnit její rozhodnutí. Měla neomezenou moc a závisel na ní osud všech lidí v harému. Vláda sultánovy matky však trvala po dobu jeho vlády.

Ženy soutěžily o její přízeň. Vybírala konkubíny pro syna a měla kontrolu nad tím, kdo a kdy k němu půjde. Znamenalo to, že nejžádanější konkubíny měly šanci, že sultánovi porodí potomka. A to je mohlo dostat nad úroveň ostatních žen.

Jen sultánova matka mohla povýšit ženy a dát jim lepší postavení. Pod sultánovo matkou stály v hierarchii jeho manželky, které měly naději, že časem převezmou vládu v harému.

palác

Byly všechny ženy v harému otrokyně?

Na manželky sultána se pohlíželo tak, že si vzaly sultána ze svobodné vůle, tudíž byly „svobodné“. Vyvolávalo to ale napětí mezi manželkami a ostatními ženami. Všechny se však musely smířit se svým posláním, postavením a společným životem.

Navzdory filmovému a knižnímu vyobrazení harému, ne každá žena sdílela lože se sultánem. Dostalo se jim základního vzdělání a později se provdaly za nižší členy dvora. Mohly i nadále zůstat v harému. Sultán však byl nejmocnější osobou a vytvářel a měnil pravidla podle svého. Když měl na nějakou ženu chuť, strávil s ní noc, ať už byla svobodná nebo otrokyně.

Krásný vzhled nestačil

V harému ženě krásný vzhled nestačil. Každá žena musela být vzdělaná. Dámy se učily umění rafinovanosti a jak působit sebevědomě. Harém byl v podstatě škola, kde se dívky učily, jak se chovat mezi dvorany. Naučily se hrát na hudební nástroje, tančit, recitovat poezii a ovládat umění svádění a erotiky. Studovaly literaturu, zeměpis, historii, kaligrafii a další předměty podle svého výběru.

palác

Ženy v harému osmanského sultána měly pověst nejkrásnějších žen. Pocházely z různých koutů světa a sultánovi poddaní je kupovali na otrokářských trzích v Rusku, Řecku, Turecku, Íránu a v některých koutech Evropy. Umíme si jen těžko představit, že bychom byli na jejich místě.

Sdílejte článek na Facebooku a podělte se o zajímavosti z harému!

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial